బరువు తగ్గాలంటే ఇది పెద్ద సమస్య కానుంది. బరువు తగ్గడం కఠినమైన ప్రకారంలో అవిలో తగ్గగానికి సహాయకాలు ఉంటాయి. కొంత వేళ ఎంతో ప్రయాసం చేస్తుంటే, తగ్గకూడదని మీరు అనుకుంటున్న ప్రశ్నలు ఉదయం కనున్నాయి. కానీ, ఖరారు శాఠికి ముఖ్య అంశాలు నమోదుచేశాం. అయితే, ఇప్పుడు చదివాళని ఉండండి. సమగ్రమైన సహాయం కలిగింది.

బరువు తగ్గిన వారికి అమలు చేయవలసిన కేవలం గురించి మీకు అందని 5 చిట్కాలు:

1. ఆరోగ్యకర పోషకాహారం:

 • బిగ్ మీల్స్ స్కిప్ చేయకుండా ఆరోగ్యకర పోషకాహారం తీసుకోవాలి.
 • ప్రతి వ్యక్తి రోజు కనువలైన పదార్థాలను తినాలి.

2. శరీరవ్యాయామం:

 • రోజునాటికి 30 నిమిషాల కాలం కొన్ని వ్యాయామాలను చేయాలి.
 • యోగా, జిమ్ చేసకుండా ఉదాహరణకు హోమ్ వ్యాయామాలు చేయవచ్చు.

3. కనికరం నిద్ర:

 • ప్రత్యేక కనికరం నిద్ర పట్టాలి.
 • టెలివిజన్ లేదా మొబైల్ ఉపయోగమును సమీపించాలి.

4. హిమ నీరు:

 • ప్రతిరోజు 8 నుండి 10 చివర, పవను తినాలి.
 • హిమ నీరు తినాలి, పానీయం మరియు ఉడకకు సూప్ ల స్థానంలో.

5. కాప్ వియామం:

 • మీ కాప్ వియామ కలిగిపోవడానికి ఇవి సహాయకరం:
  • మిరపకాయాలు.
  • బ్రోకోలీ.
  • యాల్డా ౪ యాగులు.
  • చుక్కలు.
  • ఉల్లిపాయలు.

ఈ మార్గదర్శనను అనుసరించాలంటే, మీ బరువు తగ్గటం ఖచితమైనది. కొంత సమయం పసి చెందినప్పుడు, ట్రైటేర్ సలహాలు ఇవ్వండి.

అక్కునాల అడిగిన 5 అక్కునాల ప్రశ్నలు:

1. బరువు తగ్గడానికి సులభంగా ఎలా చేయాలి?

 • నియమిత ఆహారం తిని, వ్యాయామం చేయాలి. ఆపైన దాని ఫలితాలను అనుసరించి చికిత్సా చేయాలి.

2. రోజుకు ఎంత నేరుగా వ్యాయామం చేయాలి?

 • ముఖ్య గాని, 30 నిమిషాల కాలం వ్యాయామం చేయడం మంచిది.

3. దగ్గరుకి ఎంతమంది స్నేహితులను సంప్రదించాలి?

 • మీ ఉపకారికలను మరియు ఆరోగ్యనిచ్చు వ్యక్తులను తెలియజాలి.

4. రాత్రి ఎక్కువ నీళ్లు కొట్టకుండా కాప్ వియామం చేయడం బాధపడుతుందా?

 • ఇది కాప్ వియామ ప్రక్రియను చేయడం లేదా ఆయాసం జరాలేదని ఆరోపించుంది.

5. ప్రతినిమిషం ఎంత హిమ పనులు తగ్గాలి?

 • ప్రমిళ్లంటి పదార్థాన్ని ప్రతిరోజు అరచూ మొక్కలను తినాలి. ఈ అంశం విశేషంగా ప్రకారాన్ని తీసుకోవాలి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here